Het bestuur nodigt alle leden van harte uit op de 22e algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden, woensdag, 6 juni 2018 om 20.15 uur in de kantine van FC Breukelen.

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Vaststellen notulen 15 november 2017
 5. Actiepunten voortkomend uit deze verslagen
 6. Verkiezing bestuursleden
  1. Aftreden Gerard van Engelenburg als jeugdvoorzitter
  2. Gerard van Engelenburg: aantreden als bestuurslid communicatie
  3. Berend van Bon aftredend volgens statuten. Herkiesbaar
 7. Verhoging contributie
 8. Begroting 2018-2019
 9. Renoveren kleedkamers
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Zoekt u de notulen van de vorige vergaderingen? Die staan in dit artikel opgesomd.