• Aanpassing Algemene Ledenvergadering 2 juni aanstaande, Aanvang 18.30!

  28 mei 2021
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  In verband met de huidige coronamaatregelen zal de algemene ledenvergadering op 2 juni 2021 niet om 20:30 uur plaatsvinden maar om 18:30 uur op het terras van FC Breukelen. We willen jullie vragen om rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

  • Op het terras mogen slechts 2 personen aan een tafel zitten op een afstand van 1,5 meter, tenzij deze personen uit hetzelfde huishouden komen;
  • Er mogen maximaal 50 mensen op het terras zitten. Het verdient dan ook de voorkeur dat u zich van tevoren aanmeldt;
  • Indien u coronagerelateerde klachten heeft, verzoekt het bestuur u thuis te blijven;
  • Aan de reeds gecommuniceerde agendapunten worden nog de volgende agenpunten toegevoegd:

  Het vaststellen van de agenda;

  Bespreken jaarrekening 2019 en 2020;

  Bespreken verslag kascommissie;

  Het verlenen van decharge aan het bestuur;

  Het vaststellen van de kascommissie, waarbij Bart van den Kerkhof zal aftreden en Coen Benschop zal worden voorgedragen om toe te treden.

  Daarmee ziet de volledige agenda er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter
  2.  Vaststellen agenda.
  3.  Mededelingen voorzitter.
  4.  Vaststellen verslag 26e ALV van 2 september 2020
  5. Actiepunten voortkomend uit deze verslagen
  6. Bespreken jaarrekening 2019 en 2020
  7. Bespreken verslag kascommissie
  8. Het verlenen van decharge aan het bestuur
  9. Verkiezing bestuursleden (zie verder)
  10. Contributievaststelling
  11. Begroting
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  De verkiezing van de bestuursleden houden concreet in:

  • Berend van Bon   aftredend niet herkiesbaar
  • Kiezen nieuwe voorzitter kandidaat  Sanne Schuurman
  • Gert Vermeulen  aftredend niet herkiesbaar. Tijdelijke verlenging voor nog maximaal 1 jaar
  • Wim Kragten aftredend volgens statuten. Herkiesbaar

  We hopen jullie allen te zien op 2 juni aanstaande, aanvang 18.30!

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur