• Agenda Algemene Leden Vergadering 2 juni 2021

  19 mei 2021
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,


  Zoals aangekondigd wordt op woensdag 2 juni aanstaande de eerstvolgende ledenvergadering gehouden. Onderstaand treffen jullie de agenda aan.

  1.  Opening door de voorzitter
  2.  Vaststellen agenda.
  3.  Mededeling voorzitter.
  4.  Vaststellen verslag 26e ALV van 2 september 2020
  5. Actiepunten voortkomend uit deze verslagen
  6. Verkiezing bestuursleden:
  • Berend van Bon   aftredend niet herkiesbaar
  • Kiezen nieuwe voorzitter kandidaat  Sanne Schuurman
  • Gert Vermeulen  aftredend niet herkiesbaar                                                                                                                        verlenging voor nog 1 jaar
  • Wim Kragten aftredend volgens statuten. Herkiesbaar
  1. Contributievaststelling
  2. Begroting
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  De vergadering start om 20.30 uur. Nadere informatie omtrent de wijze van vergaderen (in verband met de corona-maatregelen en -beperkingen) volgt zo spoedig mogelijk.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur