• FC Breukelen Vertrouwenspersoon: Richard van Asdonck

  13 feb 2022
 • Beste (jeugd)leden en ouders,

  Als bestuur van FC Breukelen zijn we verheugd jullie te kunnen melden dat Richard van Asdonck zich bereid heeft verklaard om de rol van vertrouwenspersoon van FC Breukelen op zich te nemen. Richard zal bij vele Breukelaars (en omgeving) meer dan bekend zijn als eigenaar van de sportschool Van Asdonck, gevestigd in de Stinzenhal in Breukelen. 

  Richard heeft in 2019 de opleiding van NOC/NSF tot vertrouwenspersoon succesvol afgerond en is sindsdien NOC/NSF-gecertificeerd. 

  Uiteraard hopen we dat er geen aanleiding is binnen onze vereniging om de verrtouwenspersoon in te schakelen. Mocht daar wel reden toe zijn dan is Richard te bereiken via e-mail op asdonck@xs4all.nl of via telefoon op 06-55130656.

  We leggen onderstaand graag uit waarom we het belangrijk vinden om een goede vertrouwenspersoon binnen FC Breukelen.

  Binnen de voetbalvereniging FC Breukelen gaan we met respect met elkaar om. Hierbij is er 1 hele belangrijke stelregel: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen: ouders, een teamgenoot, met je trainer of met je leider. Ook kan met de jeugdco├Ârdinator contact worden opgenomen, of met het bestuur. Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Tegen hen kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon kan je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen voetballen en sporten.

  Wij willen een voetbalvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. De aanstelling van de vertrouwenspersoon is een aanvulling op de gedragscode. Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een vertrouwenspersoon kunnen aanstellen . Bij deze voldoet de voetbalvereniging FC Breukelen aan de regelgeving vanuit de ARBO wet.

  De vertrouwenspersonen worden door het dagelijks bestuur voorgedragen in de bestuursvergadering en na akkoord van de overige bestuursleden benoemd.

  Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen.

  1 Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst is.

  2 indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.

  3 Het in behandeling nemen van problemen van leden van de voetbalvereniging FC Breukelen met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er 1 in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.

  4 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van FC Breukelen ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenspersonen zijn verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 keer per jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan de bestuurvoorzitter over de klachten die hen hebben bereikt. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van de klachten.

  5 Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op de gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met de betrokkene besproken.

  6 Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.

  7 Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.

  8 Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van de NOC*NSF

  Omschrijving ongewenst gedrag.

  Onder ongewenst gedrag verstaat FC Breukelen de volgende categorie├źn gedragingen:

  - Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)

  - Fysieke agressie (bijvoorbeeld, slaan, vastgrijpen)

  - Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)

  - Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting)

  Vele van deze gedragingen kunnen ook via kanalen van de sociale media geuit worden.

  We hebben als bestuur dan ook heel veel vertrouwen in Richard als vertrouwenspersoon en we zijn blij dat hij bereid is om deze rol op te pakken. 

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur